ویژگی های مثبت و منفی متولدین همه ماه ها

 

ویژگی های مثبت فروردینی:ماجراجو,پرجنب وجوش,پیشگام ومتهور,پرشوق واطمینان بخش,پویا وحاضرجواب
جنبه منفی فروردینی:خودخواه,عصبی,شتاب زده,کم طاقت وصبر,بی احتیاط ونترس

جنبه مثبت اردیبهشتی:صبور,باپشتکاروقا بل اعتماد,مهربان ودلسوزوبامحبت,بااستقامت مصمم وقاطع,ارام وخونسرد,اطمینان بخش
جنبه منفی اردیبهشتی:حسودوانحصارطلب,غ ضب الود,انعطاف ناپذیر ویک دنده,لذت جو,خودخواه,ازمند

جنبه های مثبت خردادی:انعطاف پذیر,همه فن حریف,خوش مشرب,خوش محبت,بذله گو,شاداب,باطروات وپرتحرک,سرزنده,خلاق
جنبه منفی خردادی:عصبی ونگران,بی ثبات ودمدمی,ناقلا,فوضول وکنجکاو,ظاهربین

جنبه مثبت تیری:عاطفی,احساساتی,بامحبت ومهربان,درون بین,خلاق,هوشیارومحتاط,دلسوز 
جنبه منفی تیری:دمدمی,بی ثبات,بدخلق وعبوس,زودرنج,حساس ونازک نارنجی,وابسته وحالت چسبندگی

جنبه مثبت مردادی:دست ودل باز,سخاوتمند:بلندنظر,مهربان, رئوف ودلسوز,خلاق,مشتاق وپرشور,روشنفکرفهمیده,حراف, سرحال,باوفا,باوجدان واصیل
جنبه منفی مردادی:خودبین,خودپسند,ضعیف نواز,مستبد,ریاست طلب,فضول ومتقلب,کم عقل,خودکامه,ناشکیب

جنبه مثبت شهریوری:متواضع,فروتن,کم توقع,باحیا,متعادل,افتاده,مل احظه کار,محتاط وکمرو,بسیاردقیق وموشکاف,قابل اعتماد,واقع بین,اهل عمل,کاری,سخت کوش,زیرک وباهوش
جنبه منفی شهریوری:ایرادی,وسواسی,حساس, عصبی,غصه خور,دلشوره ای,نگران,نق نقو,بی رحم,سختگیر,کهنه گرا

جنبه مثبت مهری:باتدبیر,باسیاست,مؤدب,ب انزاکت,اداب دان,احساساتی,خیال پرداز,دلربا,جذاب وملیح,بردبار,پرتحمل,اسان گیر,اجتماعی,خوش مشرب,خونگرم,معاشرتی,صلح جووارام
جنبه منفی مهری:دودل ونامطمئن,خوش باوروتأثیرپذیر,خودخواه ولوس

جنبه مثبت ابانی:مصمم,قاطع,بااراده,پرق درت,محکم ونیرومند,جذاب وگیرا,عاطفی واحساسی,مقتدروبانفوذ,پرشور وحرارت ومهیج
جنبه منفی ابانی:حسود,غیرتی,خشمگین,غضب الود,وسواسی,بی اختیارتودار,پنهان کار,مرموز,لجوج,یک دنده,سختگیر,خودرأی

جنبه مثبت اذری:خوش بین,خوش خلق,مهربان,خونگرم,شاد,درستک اروصادق,شریف,بی غل وغش,اندیشمند,روشنفکر,فیلسوف 
جنبه منفی اذری:خوشبین,بی خیال,بی دقت,بی احتیاطی,بی توجهی,ظاهربین,بی ملاحظه,بی مسؤلیت,بی قراروناارام

جنبه مثبت دی:کاری,واقع بین,اهل عمل,دوراندیش,محتاط,حسابگر,م عتقد,جاه طلب,بلندپرواز,منضبظ,شکیبا,د قیق,شوخ طبع,ساکت
جنبه منفی دی:بدبین,تقدیرگرا,ناخن خشک,حسود,بیش ازحدحراف,انعطاف ناپذیر,مقرارتی,خشک,جدی,سختگ یر

جنبه مثبت بهمن:مهربان,صمیمی,انسان دوست,صادق,درستکار,شریف,خلاق ,مستقل,بی نیاز,بدون وابستگی,ازاد,عاقل,متفکروان و اندیشمند
جنبه منفی بهمن:سرکش,نافرمان,لجوج,خودر أی,غیرقابل پیش بینی,بی هیجان,بی تفاوت,خشک

جنبه مثبت اسفند:خلاق,تحلیل قوی,حساس,زودرنج,دلسوزودل رحم,مهربان,ازخودگذشته,فداکار,نوع دوست,بی تجربه,همدل وهمفکر
جنبه منفی اسفندی:واقع گریز,مرموز,تودار,پنهان کار,دوپهلوومبهم,سست اراده,به راحتی تحت سلطه قرارگیرنده

منتشر شده در

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *